Přejít k obsahu

NTC-SW-06-10

Software pro modelování pohybu porézního média Biotova typu ve 3D komoře

Autoři:

Robert CIMRMAN

Eduard ROHAN

Číslo projektu:

Neveřejné zdroje

Abstrakt:

Software implementuje matematický model pohybu porézního média Biotova typu prostorem 3D komory s uvažováním Coulombova tření na stěnách, který může být použit pro modelování procesu lisování olejniny ve šnekovém lisu. Pro popis procházejícího média je použita kombinace Lagrangeova a Eulerova popisu, kde velké deformace v čase jsou řešeny pomocí sekvence subproblémů pro malý časový přírůstek v Lagrangeově formulaci s aktualizovanou deformovanou konfigurací. Tyto subproblémy mají tvar Biotova modelu rozšířeného o předpětí vzniklé v předchozích krocích a vztažené z posunuté, zdefrormované oblasti zpět na původni, nezdeformovanou (Eulerův popis). Coulombovské tření na stěnách je uvažováno pomocí nehladké rovnice zahrnující podmínky komplementarity třecích sil a multiplikátoru.

Dokumentace

Tento software může být využíván v souladu s licenčními podmínkami, které získáte na hyncik@ntc.zcu.cz.

Patička