Přejít k obsahu

Interdisciplinární seminář

se koná v průběhu semestru každé druhé pondělí (konkrétní téma s datem konání viz aktuality). Přednášky probíhají v budově Fakulty aplikovaných věd na Borských polích, v areálu univerzitního kampusu (Univerzitní 22) se začátkem v 17h v učebně UV 115 (za vestibulem naproti vchodu).


Seminář je koncipován jako příležitost tematizovat pozoruhodné aktuální události ve vědě, filosofii a společnosti, významná výročí vědeckých událostí a objevů, politických události atd. Mluvčími jsou nejrůznější, mnohdy však významné české osobnosti daných oborů, které referují o daném tématu s přihlédnutím k mezioborovým přesahům přednášené problematiky.

 


 

16.3.2015, Prof. Ing. Václav Řepa, CSc.

Intencionalita a kauzalita v business systémech

Business systémem se obecně a původně anglosasky rozumí systém lidí a jejich snažení o vytváření hodnot. Klidně (a lépe) bychom mohli mluvit o sociálním systému, nebýt matoucího převažujícího  významu tohoto pojmu jako záchranné sociální sítě. Nesporně dominantním faktorem v rozvoji společnosti a jejích business systémů je technologie, zvláště její universální abstrakce informační technologie (IT), aplikovaná v podobě informačního systému (IS), universální to technologické infrastruktury každého business systému. Informační systém je natolik dobrý, nakolik je věrným a úplným obrazem svého business systému. Proto základním a prvotním úkolem v budování informačníhosystému musí být vytvoření věrného modelu business systému. Za svého nedlouhého života vyvinula informatika řadu účinných (polo)formálních metod modelování tzv.reálného světa, používaných v analytických fázích budování IS. Fatální vazba těchto metod na kvalitu, ba vůbec smysluplnost IS ukazuje na primárně poznávací (kognitivní) povahu informatiky, jež hluboce souzní s jejím filosofickým kořenem v kybernetice a její přirozenou interdisciplinaritou.

Přednáška se bude zabývat problémem informačního modelování business systému v jeho komplexnosti. Představí metody informačního modelování business procesů a business objektů, jejich vzájemné souvislosti a způsob uchopení komplexity business systému jako rovnováhy kauzality a intencionality jednání aktérů, jež se neobejde bez přirozeného překračování mezioborových hranic až k filosofické podstatě problematiky. Svou povahou bude přednáška také volným zamyšlením nad principiální neschopností tradičních specialisovaných disciplin uchopit reálný svět v jeho komplexnosti a celistvosti a potažmou fatální potřebou inter-, ba trans-disciplinarity, vytvářející prostor pro vysoce abstraktní, leč zcela esenciální filosofické výklady základních souvislostí.

 


 

2.3.2015, Polina Golovátina-Mora, Ph.D.

Mohou elfové a trollové zachránit planetu? Přemýšlení o předmětu z pohledu ekoetiky.

V poslední době se ekoetika stává  možnou alternativou k destruktivnímu hierarchickému myšlení. Přednáška se zaměří na folklór a pohádky jako na zdroje našich znalostí o společnosti a světě a na jejich morální filosofické poslání.  Rostoucí popularita folklorních přírodních nebo elementárních bytostí jako jsou elfové, trollové a víly v současné pop-kultuře naznačuje jejich rostoucí sociální význam. Ústřední myšlenkou přednášky je ukázat, že všechny disciplíny jsou spojené součásti stejného poznávacího procesu. Prodiskutujeme také myšlenkové směry v mezinárodní politické teorii a sociální psychologii, především pak ty, které se dotýkají sociální a politické teorie, ekologie a ekonomiky.  Uvedeny budou též odkazy na populární kulturu, filmy a literaturu. Cílem přednášky je představit koncept ekologického vědomí a ekoetiky jako metody sociální analýzy a zdůraznit přírodu nebo přírodní síly jako další podstatnou proměnnou takové analýzy.

 


  

16.2.2015, MUDr. Daniela Fránová

Pohled na zdraví lidí před 100 lety v Čechách

Jaký byl zdravotní stav obyvatel Čech před 100 lety a jaké faktory jej ovlivňovaly? O přelomu 19. a 20. století se mluví jako o zlaté době rozkvětu veřejného zdravotnictví. Význam měla opatření v hygieně měst jako zavádění kanalizace a výstavba vodovodů, stavby moderních domů, škol atd. Významné objevy v lékařství té doby, výstavba nemocnic, zavádění desinfekce a izolace nemocných s nakažlivými nemocemi, ale i očkování přispěly ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel. Jaká opatření se konkrétně prováděla? Jaká byla k tomu účelu zdravotní legislativa? Jak tato zdravotní opatření pomohla zlepšit zdraví lidí? A jak do slibně se vyvíjejícího zdravotního stavu naší populace zasáhla 1. světová válka? To vše, včetně historických dokumentů a fotografií nám přiblíží přednáška.

 


  

8.12.2014, Mgr. Radek Schuster, Ph.D.

Od matematiky k sémantice aneb Zrození analytické filosofie

Cílem přednášky je představit analytickou filosofii jako užitečnou metodu řešení obecných a tajuplných otázek pomocí logicko-gramatického zkoumání způsobu, kterým jsou otázky formulovány.  Tento „sémantický vzestup“, v jehož rámci měníme modus tázání z de re na de dicto, bude demonstrován na díle matematika Gottloba Frega (1848-1925), který je považován za otce analytické filosofické tradice.  Bude předvedeno, jak Fregova snaha logicky upevnit základy matematiky (a odpovědět na otázky: co je číslo?, co je rovnost? atd.) vyústila ve zkoumání povahy jazyka (rozlišení smyslu a denotace, výkladu pojmu jako funkce atd.). Na závěr bude nastíněna Russellova kritika Fregova díla (paradox množin, argument Grayovy elegie), která sice doživotně Frega deprimovala, avšak v důsledku paradoxně iniciovala záchranu Fregova projektu logicismu. 

 


 

24.11.2014, Mgr. Veronika Nováková

Fyzik Max Planck: Člověk a filozof

Max Planck, nositel Nobelovy ceny z roku 1918 a "otec" kvantové hypotézy, je dnes považován za jednoho z nejvýznamnějších fyziků historie. Jeho přínos tkví především v završení klasické fyziky, k němuž velkou měrou přispěl prostřednictvím objevu vyzařovacího zákona absolutně černého tělesa, čímž zároveň zahájil novou éru fyziky 20. století. Tato moderní fyzika pak otevírá nové pohledy na filozofii vědy, zejména se zabývá problémem nezávislého vnějšího pozorovatele, současně též přistupuje k otázce svobodné vůle a kauzality. Planckovo filozofické uvažování bylo výrazně ovlivněno klasickou fyzikou a zároveň také pozitivistickým hodnocením vědy.

Jelikož jeho filozofické smýšlení není na rozdíl od fyzikálního nijak výrazně známo či šířeno, je právě tento aspekt jeho osobnosti hlavním téma přednášky. Přednáška se tak mimo seznámení s Planckem jakožto reprezentantem německé vědy zaměří především na Planckův pohled na zákon kauzality, dále pak na míru slučitelnosti zákona kauzality se svobodnou lidskou vůlí, tedy otázku, jež je stále aktuální a filozofie fyziky se jí trvale zabývá.

 


  

4.11.2014, MUDr. Barbora Řepová

Ztracený hlas: o možnostech současné medicíny v náhradách funkce hlasu

Hlas je neoddělitelnou součástí lidské osobnosti. Jeho prostřednictvím komunikujeme, sdílíme emoce, fungujeme. Život bez hlasu si většina z nás dokáže představit jen těžko – už Hans Christian Andersen ve své pohádce o Malé mořské víle popisuje její krásný hlas jako to nejcennější, co víla má. Jeho ztrátu pak provází smutný konec v původní verzi tohoto známého příběhu. Bohužel, i v běžném životě se může stát, že o hlas “přijdeme”. Většinou jen dočasně. Co když ale lékaři vysloví diagnózu rakoviny hrtanu a jeho odstranění (a tím i odstranění hlasivek) je jediná možnost, jak přežít? Možnost nahrát svůj vlastní hlas a používat ke komunikaci po operaci cokoliv, co alespoň částečně připomíná ztracenou součást osobnosti se, ukazuje být čím dál tím důležitější.

Přednáška se bude věnovat tématu lidského hlasu, aktuálním postupům v chirurgii hlasivek a možnostem konzervace vlastního hlasu jak u člověka, který si chce svůj hlas pojistit, tak u pacientů, kteří už problémy s hlasivkami mají, čeká je velká operace a postupy jsou proto mnohem komplikovanější.

 


  

 

13.10.2014, Jelena Guga, Ph.D.

When Science Meets Fiction - Intelligent Agents in SF Narratives as Paradigm for Human Enhancement

The emerging technological developments across various scientific fields have brought about radical changes in the ways we perceive and define what it means to be human in today’s highly technologically oriented society. Advancements in robotics, AI research, molecular biology, genetic engineering, nanotechnology, medicine, etc., are still mostly in experimental phase, but they are gradually becoming a part of our daily experience. Given that human enhancement and emergence of autonomous artificial beings have long been a part of futures imagined in science fiction, these narratives can serve as a fruitful ground for analyzing ethical, moral, social, legal, and pragmatic issues the ubiquitous use of human enhancing devices may bring about. While focusing on the phenomenon of cyborg as a product of both social reality and fiction, the talk will offer a kind of hybrid perspective on selected SF narratives by treating them not only as fiction, but as theory of the future as well. Furthermore, selected examples of existing real-life cyborgs emerging from scientific and artistic experiments will show that SF narratives are not merely limited to the scope of imagination but that they are a constituent part of lived experience, thus blurring the boundaries between reality and fiction.

 


  

6.10.2014, Mgr. Milan Strnad

Židé v dějinách města Klatov

Problematika židovských komunit v Čechách byla za minulého režimu nevítaným tématem, který byl v rámci jednotlivých regionů zpracován a popularizován zcela výjimečně. Téměř bylo zapomenuto, že zde Židé žili a pracovali a byli zcela samozřejmou součástí života většiny českých měst. Proto bylo mojí snahou tento náš morální dluh napravit a dát již zapomenutým lidem zpět jejich jména a osudy. Pokusil jsem se zachytit specifické postavení, ve kterém se židovská komunita v době středověku v Klatovech nacházela. Její postupný rozvoj, který se výrazně zlepšil během 19. století, vyvrcholil založením samostatné Israelitské náboženské obce, výstavbou synagogy a školy. Po založení republiky v roce 1918 židovské obyvatelstvo hledalo svůj přístup k Československu a pozici v novém státě. Dokladem je vznik dvou hlavních názorových proudů i v ŽNO v Klatovech. Prakticky zapomenutou částí je rozhodující podíl židovských obchodníků a průmyslníků na vzniku textilního a kožedělného průmyslu v našem městě. Ne nepodstatnou částí je pak podíl vojáků židovského původu v bojích 1. a 2. světové války. Velká pozornost je věnována období holocaustu - neomezuje se však pouze na transporty do Terezína a Osvětimi, ale mapuje i další důležité oblasti, které toto období rovněž charakterizují, například vytváření nátlaku na české obyvatele, pracovní nasazení židovského obyvatelstva, postupné prosazování protižidovských opatření, konkrétní akce atd. Vše se zaměřením na specifické podmínky v Klatovech. Emotivní součástí kapitoly o holocaustu jsou pak jednotlivá vyprávění pamětníků.

 


  

22.9.2014, PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D.

Odpočívejte v pokoji? Etické a politické souvislosti archeologického výzkumu lidských hrobů

Přednáška bude věnována kontroverznímu tématu vztahu archeologie a výzkumu lidských pohřbů. V řadě oblastí světa došlo během posledních několika desetiletí k zásadní proměně etického a legislativního klimatu v souvislosti s archeologickým výzkumem pohřebních míst a lidských ostatků. Ukazuje se, na jak problematických základech stojí mnohé zdánlivě neotřesitelné postupy archeologické praxe a jak relativně snadno dokáže změna priorit ve veřejném mínění archeologii zasáhnout.  Vzniká paradox, kdy na jedné straně překotně se rozvíjející metodika výzkumu umožňuje získat z nových nálezů i z materiálu uloženého v muzejních sbírkách stále více detailních poznatků o minulých populacích, na druhé straně vznikají etické i právní bariéry, které výzkum lidských ostatků znesnadňují a mnohdy zcela znemožňují. Má archeologie morální právo používat lidské hroby a ostatky jako samozřejmý empirický rezervoár, s nímž libovolně manipuluje a těží z něho svá data? Pokud ano, tak za jakých okolností? Nebo je žádoucí respektovat etické hranice, které mohou někdy i velmi radikálně omezovat vědecký výzkum? Tyto zásadní otázky jsme si v české archeologii zatím vlastně ani nepoložili. V řadě zahraničních zemí je však podobná debata již nějakou dobu realitou, bez níž není archeologická činnost vůbec myslitelná (například USA, Austrálie, Británie, Skandinávie).

 


 

16.6.2014, Polina Golovátina-Mora, Ph.D.

Kultura ve výuce cizích jazyků

Kultura je jedním z těch pojmů, které denně užíváme a jejichž pomocí vysvětlujeme téměř všechno. Zdánlivě každý tomuto pojmu rozumí. Kultura je součástí učebních plánů např. regionálních, sociálních a politických studií, dějin a cizích jazyků. Ve skutečnosti tomu ale často tak není. Kultura, jakožto sociální konstrukce, není jediná pro všechny, protože její interpretace se mění a liší podle toho, jak, kým a s jakým cílem je prezentována.Co v takovém případě máme studovat a učit, zvláště při výuce jazyků? A jakým způsobem se můžeme kultuře naučit? Jaký jazyk vlastně učíme a studujeme? Cílem přednášky je diskuze o roli i místě kultury a jazyka v konstrukci sociální reality v kontextu diskuzí o světové vzájemné závislosti, globalizaci, sociálních změnách, rozvoji národních států, migračních procesech a o konceptu „Jiného“.

 


  

2.6.2014, Ing. Jan Vychytil, Ph.D.

Virtuální člověk v reálném světě dopravních nehod

Při vývoji bezpečnostních prvků v dopravních prostředcích, ať už se jedná o automobily, motorky nebo třeba tramvaje, se čím dál více uplatňují počítačové simulace. Doplňují klasické crash-testy, figuríny jsou v nich však nahrazeny virtuálními modely lidského těla, což přináší jisté výhody. Modely lze totiž snadno upravit pro předepsanou výšku, hmotnost, pohlaví a věk, čímž lze okamžitě připravit simulaci dopravní nehody jak pro statného dospělého muže, tak pro drobné dítě. Je velice důležité, aby takové modely co nejlépe reprezentovaly chování reálného lidského těla v průběhu nehody. O způsobu, jakým se toho docílí, ale nejenom o něm, bude pojednávat přednáška.

 


 

12.5.2014, PhDr. Jiří Holba, Ph.D.

Nágárdžuna a jeho filosofie střední cesty

Buddhistický mnich Nágárdžuna, který žil ve 2. století v Indii, bezesporu patří mezi nejdůležitější a nejvlivnější filosofy mahájánového buddhismu. Pomocí velmi sofistikovaných úvah a argumentů, logicky těžko uchopitelných, zastával důsledné stanovisko, že naprosto všechna jsoucna jsou prázdná (šúnja), tzn. že nemají žádné nezávislé vlastní bytí (svabháva), protože vznikají a zanikají v kauzální závislosti na svých příčinách a podmínkách. Nágárdžunova nauka o prázdnotě, pravé povaze všech jsoucen, je pro soteriologii mahájánového buddhismu naprosto klíčová. Dosažení vhledu do prázdnoty, tj. nazření věcí, jak se ve skutečnosti mají, zbavuje ulpívání a vede k vysvobození z koloběhu znovuzrozování, jenž je v Indii všeobecně považován za strastný. Tento vhled umožňuje dosáhnout probuzení a odstranit strast (duhkha), podle buddhismu základní fakt veškeré existence. Nágárdžunovo myšlení, které se zabývá problematikou týkající se metafyziky, epistemologie, já, jazyka, pravdy a nevyhýbá se ani paradoxům či rozporům, vposled obsahuje jednotný pohled na povahu skutečnosti, jenž je v mnohém mimořádně přitažlivý i pro současnou západní filosofii.

 


 

5.5.2014, doc. Ing. Václav DOSTÁL, Sc.D.

Co jsme se naučili z jaderných havárií a kdy nás čeká další?

 

Jaderná energetika je významnou součástí výroby elektrické energie v rozvinutých zemích. Jedná se o nejbezpečnější způsob výroby elektrické energie s minimálními dopady na životní prostředí, lidské zdraví a nízkými externími náklady. Všechny tyto klady však nestačí, pokud společnost jadernou energetiku nebude akceptovat. Jaderná energetika je kontroverzní téma a je třeba o něm hovořit. Tato přednáška se věnuje oblasti, která nejspíš trápí nejvíce – jaderným haváriím. Proč k nim dochází, jak se jim učíme předcházet a co jsme se z nich naučili. Nic co lidstvo dělá, není bez rizika. V případě jaderné energetiky je toto riziko dobře odhadnutelné a velice malé, i přesto se ale jaderným haváriím nevyhneme. Kdy nás tedy čeká další a stojí nám jaderná energetika za to?

  


 

14.4.2014, Ing. Marek Palatinus

Bitcoin - jak to celé funguje?

 

Přednáška se bude věnovat především následujícím tématům spojeným s touto v poslední době velmi populární digitální měnou: Vznik a historie Bitcoinu. Proč Bitcoin používat? Jaké jsou silné a slabé stránky této digitální měny? Bitcoin jako transakční síť. Alternativní využití Bitcoinu. Ačkoliv přednášející velmi dobře rozumí technickým detailům skrytým za fungováním Bitcoinu (a na požádání je rád vysvětlí), přednáška bude koncipována jako představení této virtuální měny širokému publiku.

  


 

31.3.2014, Mgr. Milan Strnad - pro nemoc zrušeno

Židé v dějinách města Klatov

 

Problematika židovských komunit v Čechách byla za minulého režimu nevítaným tématem, který byl v rámci jednotlivých regionů zpracován a popularizován zcela výjimečně. Téměř bylo zapomenuto, že zde Židé žili a pracovali a byli zcela samozřejmou součástí života většiny českých měst. Proto bylo mojí snahou tento náš morální dluh napravit a dát již zapomenutým lidem zpět jejich jména a osudy. Pokusil jsem se zachytit specifické postavení, ve kterém se židovská komunita v době středověku v Klatovech nacházela. Její postupný rozvoj, který se výrazně zlepšil během 19. století, vyvrcholil založením samostatné Israelitské náboženské obce, výstavbou synagogy a školy. Po založení republiky v roce 1918 židovské obyvatelstvo hledalo svůj přístup k Československu a pozici v novém státě. Dokladem je vznik dvou hlavních názorových proudů i v ŽNO v Klatovech. Prakticky zapomenutou částí je rozhodující podíl židovských obchodníků a průmyslníků na vzniku textilního a kožedělného průmyslu v našem městě. Ne nepodstatnou částí je pak podíl vojáků židovského původu v bojích 1. a 2. světové války. Velký význam je věnován období holocaustu, který se však neomezuje pouze na transporty do Terezína a Osvětimi, ale mapuje i další důležité oblasti, které toto období rovněž charakterizují, například vytváření nátlaku na české obyvatele, pracovní nasazení židovského obyvatelstva, postupné prosazování protižidovských opatření, konkrétní akce atd. Vše se zaměřením na specifické podmínky v Klatovech. Emotivní součástí kapitoly o holocaustu jsou pak jednotlivá vyprávění pamětníků.

  


 

17.3.2014, Petr Lobaz

Hologramy a holografie

 

Na Internetu můžeme samozřejmě najít tisíce obrázků ke slovu „hologram“. Paradoxně ale většina zobrazuje nějaký nesmysl, respektive lidovou představu o pojmu „hologram“, která má se skutečností málo společného. Na přednášce si ukážeme, že hologram - ploché sklíčko jistých vlastností - skutečně dokáže vytvořit perfektní iluzi skutečnosti, ale jinak, než si většina veřejnosti myslí. Ukážeme si, že každý střípek hologramu sice obsahuje celý obraz, ale opět s jistou výhradou. Ukážeme si, k čemu jsou hologramy vlastně užitečné a jakým směrem se vývoj hologramů ubírá.

  


 

24.2.2014, Prof. Paul Von Blum

Hnutí za práva Afroameričanů v USA („Byl jsem u toho")

 

Přednáška je kombinací historických faktů a osobních zkušeností, které doprovázely bouřlivou dobu kolem 50. a 60. let minulého století ve Spojených státech amerických. V této době nabíralo na síle hnutí za práva Afroameričanů, které vyústilo v pochod na Washington a další demonstrace převážně v jižních státech USA. Profesor Blum se těchto akcí účastnil a byl členem klíčových organizací podporujících rovnost občanských práv.

  


  

10.2.2014, RNDr. Pavel Krbec, Ph.D.

Jak (ne)dělat televizi v online století

 

Proč je klasická televize i v době Internetu ještě stále nejsilnějším médiem? Jak se vypořádávají televizní provozovatelé s nástupem nových médií a technologií? Je existující stav autorských práv k filmům, pořadům a televizním přenosům přežitkem, který není možné ve věku streamingu akceptovat?

 


  

16.12.2013, PhDr. Marie Svobodová, Ph.D.

Fonetika ve forenzní praxi

 

Ustavení oboru a jeho počátky v zemích západní Evropy a USA zhruba v 60. letech s sebou pro odborníky (experty) přináší řadu otázek odborných i etických – hledání vhodných parametrů pro identifikaci osob, způsob stanovování závěrů o totožnosti osob. Od 70. let minulého století se obor rozvíjí i v ČR, je nutno stanovit parametry vhodné pro češtinu a vytvořit základní terminologii srozumitelnou i pro laiky – policii, soudy, právníky. Forenzní fonetika (fonoskopie) řeší několik úkolů – identifikace mluvčího, tipování mluvčího, stanovení pravostizáznamu, odstraňování ruchů ze záznamu. Nejčastějším úkolem je pak identifikace mluvčího. Pro analýzy tohoto typu se využívá poznatků fonetiky a elektroakustiky, v poslední době začíná v rámci úkolů identifikace mluvčího hrát roli i tzv. automatické rozpoznávání mluvčího. Každá metoda má svá úskalí, řeší se zejména odolnost parametrů vůči šumu a ruchu nezbytně doprovázejících reálné nahrávky. Zatím neexistuje parametr (a vzhledem k charakteru jazyka a řeči asi nikdy existovat nebude), který by byl schopen dát jednoznačný závěr o totožnosti mluvčího.

 


  

2.12.2013, Mgr. Michal Polák, Ph.D.

Jaké to je …, aneb Role subjektivity v současné filozofii mysli

 

Přednáška se bude věnovat subjektivním aspektům našeho přístupu ke světu, tak jak o nich pojednává filozofie mysli. Navzdory řadě eliminativních tendencí, zvláště neurovědně orientované filozofie, a bagatelizaci postavení subjektivního hlediska ve výzkumu lidské mysli a vědomí se zdá, že data získaná z hlediska první osoby patří ke standardní výbavě řady uznávaných věd o člověku (psychologie, psychiatrie, sociologie). Tato data je třeba respektovat jakožto relevantní přinejmenším při hledání odpovědi na otázku, jaké to je být určitou osobou nebo jaké to je vnímat určitou barvu apod. Odpověď na tuto otázku není významná jen v rámci teoretických diskusí o povaze člověka v rámci kognitivní vědy, ale může představovat rovněž obecný základ pro stanovení povahy zkušenosti u nonhumánních či artificiálních bytostí. Nepochybně klíčovou roli zde sehrává metoda introspekce, jež má být nezprostředkovaným pohledem do nitra naší mysli. Pokusíme se zamyslet nad jejím postavením a budoucností v rámci kognitivní vědy o člověku.

 

 


  

15.11.2013, Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.

Shakespeare a jeho doba

 

Využijte možnost nahlédnout do doby anglické renesance v době vlády Alžběty I. Profesor Martin Hilský Vás provede Londýnem konce 16. století, dá vám nahlédnout do dílny úspěšného dramatika a divadelního podnikatele Williama Shakespeara a přiblíží Vám Anglii v době, kdy byla ještě malou nevýznamnou zemí na periferii Evropy.

 

 


  

4.11.2013, Ing. arch Jan Soukup

Proměny kostelů v jejich dvoutisícileté historii

 

Křesťanské kostely se po staletí proměňují právě tak jako celá společnost. Udržují v sobě odrazy myšlení svých tvůrců i historii místní komunity. Vyvinulo se mnoho stavebních typů, které s respektem k universálním cílům reagují na různorodé potřeby, například místa, realizační možnosti či konkrétní určení. My, dnešní lidé věřící i nevěřící, jsme dědici tohoto bohatství ducha a kultury. Vývojem posledních desetiletí jsme se s pochopením svého dědictví rozešli a v církevních stavbách se stáváme mnohdy upřímnými obdivovateli, nicméně málo chápajícími cizinci.

 

 


  

9.10.2013, Patrick Zandl

Apple: cesta k mobilům

 

Jak se Apple z firmy sjíždějící na slepou vývojovou větev počítačů stal průkopníkem mobility, který porazil tradiční telekomunikační giganty? A jaké mýty se nakupily kolem jeho nejúspěšnější „trilogie“ iPod, iPhone a iPad? Jaká je budoucnost firmy po smrti Steva Jobse?

 

 


  

30.9.2013, PhDr. Eva Žáčková

K čemu konvergují nové technologie?

 

Koncept konvergujících technologií byl v roce 2002 vypracován americkou National Science Foundation (NSF). Nanotechnologie, biotechnologie, informační věda a kognitivní vědy mají konvergovat ke společnému cíli, jímž je unifikace vědy postavená na předpokladu, že universum našeho světa, v celé své komplexitě jevů čistě materiálních až po jevy mentální, lze vysvětlit, kontrolovat a reprodukovat od jeho nano-úrovně, a to hierarchicky a kauzálně. Komplexní vysvětlení a ovládnutí všech materiálních i mentálních rovin našeho světa posune podle reportu NSF lidstvo za hranice jeho vlastního biologického druhu. Cílem přednášky je představit vznik a podstatu konceptu konvergujících technologií, jejichž výzkum je v současné vědě finančně podporován i v našem (evropském) prostředí, a zároveň poukázat na jeho spřízněnost s tzv. transhumanistickým proudem ve filosofii a vědě.

 

 


 

6.5.2013, Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.

Sociální prostředí aprostorová mobilita ve městě

 

Velké metropolitní oblasti jsou nejdynamičtějšími místy v současném systému osídlení. Při hodnocení transformace vnitřních částí měst, sídlišť i suburbánních oblastí můžeme dobře využít koncept sociálního prostředí a sociálního klimatu, který nabízí kromě tradičního mapování sociálně prostorové struktury rovněž pohled "za" statistická data. Vysvětlení urbánních jevů a procesů a jejich předvídání je stále více ovlivňováno rostoucí sociální i prostorovou mobilitou. V monitoringu sociálního prostředí se dnes uplatňují přístupy založené na nových poznatcích základního výzkumu i technologie, které nebyly před několika lety ještě dostupné.

 

 


 

22.4.2013, Ing. Tomáš Kovářík, Ph.D.

Keramické materiály tehdy a dnes

 

Stejně jako v ostatních vědních oborech bylo i v odvětví keramiky docíleno v posledních desetiletích významného technického pokroku. Ačkoli první formy keramických předmětů vznikly dávno před počátkem našeho letopočtu, cílevědomé úsilí vědecko-výzkumné a průmyslové sféry vedlo v průběhu 20. století k získání řady nových praktických i teoretických poznatků. Tento rozvoj vedl k vývoji nových netradičních keramických materiálů s mimořádnými technickými vlastnostmi a k významnému rozvoji technologií a výrobních postupů. Tento pozitivní trend stále pokračuje. Cílem přednášky je obecný popis keramických materiálů a jejich "state of the art", tehdy a dnes?

 

 


 

8.4.2013, RNDr. Jiří Kubásek

Musí být velcí vědci a umělci autisté?

 

Poruchy autistického spektra jsou velmi zajímavou a kontrasty překvapující skupinou duševních poruch. Možná i proto se stávají čím dál populárnější a veřejnost a média se o ně začínají konečně zajímat (poslední dobou snad i trochu do hloubky). Už to označení „duševní porucha“ se mi nepíše snadno. Fiktivní Rain Man měl jistě hlavně problémy (a okolí mělo problémy s ním). Mnoho vysoce funkčních autistů (či nositelů Aspergerova syndromu) však vyniká v jisté oblasti výrazně nad svým okolím. Pokud je po jejich specifické libůstce společenská poptávka, a pokud ji její nositelé "umí prodat", mohou být úspěšní a v mnohém změnit svět. Věda, umění a informační technologie (IT) patří jistě k oblastem s vysokým výskytem autistů. Ne, že by jinde nebyli, ale v méně "šílených oborech" často nemají možnost vyniknout. Albert Einstein, Bill Gates, Leoš Janáček, Quentin Tarantino jsou příklady domnělých autistů. Temple Grandin(ová) má vysocefunkční autismus diagnostikován. Kromě nepodložených domněnek a spekulací se ve své prezentaci pokusím odpovědět i na otázku, na kterou byste se mě stejně zeptali: Proč myslím, že má smysl nálepkovat psychiatrickou diagnózou lidi, kteří "normálně" fungují a prospívají světu?

 

 


 

18.3.2013, Mgr. Helena Durnová, Ph.D.

Algoritmy, jazyky,programování a matematika

 

Z dnešní perspektivy se zdá být přirozené a jediné správné nazývat programovací jazyk jazykem. Mezi přirozeným jazykem a programovacími jazyky lze jistě nalézt mnoho paralel, zejména tvrzení, že některé věci lépe vyjádříme tím jazykem, jiné oním. Snad by se dalo prafrázovat i přísloví „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“. Programovací jazyky však mají i rysy, které k rysům přirozených jazyků přirovnáme obtížně. U programovacích jazyků se například často předpokládá, že správný programovací jazyk naučí programátora myslet. Je to však pravda? Skutečně musí být lepší algoritmus formulovaný ve vhodném programovacím jazyku lepší než algoritmus formulovaný v běžné řeči? Nejlepší algoritmus pro nalezení tzv. minimální kostry se podařilo nalézt Otakaru Borůvkovi (1899-1995) v roce 1926, kdy nemohl použít žádného programovacího jazyka. Algoritmy zapsané v tomtéž programovacím jazyce je možné snáze porovnat, ale převést je do jednotného jazyk dá také práci a navíc nemusí být výsledek vždy stejný. Problém jazyka a překládání se táhne celou historií programovacích jazyků: co vlastně překládáme? Jakou část tohoto překládání je možné mechanizovat? A je programování ve smyslu převádění numerických (obecněji matematických) metod vůbec jednoduché, jak se zpočátku zdálo? Na tyto a další otázky se pokusím odpovědět ve svém povídání o ALGOLu 60: algoritmickém jazyku, jazyku, který byl navržen právě proto, aby bylo možné programy sdílet.

 

 


 

 

4.3.2013, Mgr. Leo Eisner, Ph.D.

Těžba břidlicového plynu a hydraulické štěpení: výhody a rizika

 

Přednáška vysvětlí principy nového způsobu těžby zemního plynu z břidlicových hornin, zejména pak principy hydraulického štěpení. Představí přínosy těžby a její revoluční dopad na odhadované zásoby fosilních paliv v USA a v Evropě. Také budou diskutována rizika těžby, zejména různé aspekty dopadu na životní prostředí.

 


 

18.02.2013, Bohumil Vurm

C. G. Jung, H. Bosch a tarot

 

Švýcarský psycholog Carl Gustav Jung popsal nejhlubší vrstvu lidské psyché, kterou nazýval kolektivním nevědomím. V něm se skrývají archetypy, všem společné dávné symboly, které nacházíme v alchymii a mytologii. Poznáváním těchto symbolů odhalujeme naše nejniternější tajemství a začínáme vidět skutečnou tvář světa kolem nás. Sílu archetypálních symbolů využil ve svých obrazech záhadný nizozemský malíř Hieronymus Bosch (1450–1516). Karetní systém tarot, který je starší než Boschovo dílo, je „abecedou archetypů“. Symboly tarotových karet v mnohém připomínají detaily právě z Boschových obrazů. Přednáška ukáže, jak mistrně Bosch dokázal namalovat skryté vnitřní síly, které ovládají náš život a tím i náš osud.

 


 

17.12.2012, Prof. Ing. Miroslav Šťastný, DrSc.

Dvoufázové proudění potrubím jaderné elektrárny

 

Potrubí je zpravidla zařízením bez problémů, se kterým se setkáváme kolem sebe v běžném životě. Není tomu tak v jaderné elektrárně, zejména u vysokotlakého potrubí mezi parogenerátorem a parní turbínou, kde proudí sytá pára s obsahem vody z přestřiku v parogenerátoru. Voda se usazuje na stěnách potrubí a hrozí nebezpečí, že se nahromaděná dostane do turbíny a způsobí havárii. Pohyby dvoufázového proudění v potrubí jaderné elektrárny se zkoumaly pomocí matematických modelů pro případy vodorovného potrubí s ohybem a s přímou částí. Uvažoval se i účinek gravitačního pole na pohyb kapiček. Součástí matematického modelu je rovněž simulace usazování vody na stěně a pohyby vody v blízkosti stěny. Ukazuje se, že v ohybu potrubí vzniká složité třírozměrné proudění parní fáze, voda se rozděluje nerovnoměrně po obvodu průřezu potrubí a značná část se soustřeďuje ve vnitřní části průřezu. Usazování vody na stěně v přímém úseku potrubí působením gravitační síly je pro předpokládané velikosti kapiček slabé.

 

 


 

5.12.2012, Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.

Systémová korupce a jak ji řešit

 

Korupce může mít nejrůznější charakter a z toho by se také měla odvíjet politika, která by měla korupci eliminovat. Jinak funguje korupce nahodilá, která spíše vychází z morálního selhání jednotlivce (klasický úplatek úředníka), jinak sektorová, která může ovlivňovat určitá odvětví či části výkonu státní správy (třeba energetiku či cizineckou policii) a jinak systémová, která již určuje logiku fungování politického systému, proniká do legislativy, určuje nastavení rozhodovacích procesů a hlavní aktéry, nastavuje bariéry vyšetřování (imunizace korupce).

 

 


 

12.11.2012, Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

Náš vnitřní čas a jeho poruchy

 

Živé organismy včetně člověka vykazují cirkadiánní(tj. zhruba denní) rytmy na mnoha úrovních od molekulové po behaviorální. U savců jsou tyto rytmy řízeny centrálními biologickými hodinami, které jsou s vnějším 24-hodinovým solárním dnem synchronizovány převážně pravidelným střídáním světla a tmy, jmenovitě světlou částí dne. Za určitých okolností, např. při směnném provozu, častém přeletu přes časová pásma či během stárnutí může dojít k desynchronizaci časového systému vzhledem k vnějšímu dnu či k desynchronizaci jednotlivých složek časového systému navzájem. Desynchronizace a s ní spojené oslabení časového systému může být rizikovým faktorem pro četná onemocnění, např. pro poruchy spánku, poruchy metabolické, kardiovaskulární, nádorové či pro poruchy psychiatrické. V poslední době se ukazuje, že desynchronizovaný časový systém může vést též k oslabení imunitního systému a rychlejšímu a intensivnějšímu podlehnutí bakteriální infekci.

 

 


 

15.10.2012, Ing. Lucie Kullová

Methanol - tichý zabiják

 

Methanol má v posledních týdnech v České republice na svědomí více než dvě desítky lidských životů, čímž se stal jednou z nejzmiňovanějších látek. Co to tedy methanol je, proč je pro lidský organismus nebezpečný a jak je možné ho poznat?

 

 


 

1.10.2012, Ing. Mgr. Jan Romportl, Ph.D.

Příběhy z dětství kybernetiky

 

Historický exkurz do raného období formování kybernetiky v USA odkryje některé zapomenuté či opomíjené aspekty stojící v základech tohoto vědního oboru. Diskutován bude též skutečný vliv Norberta Wienera, postavení kybernetiky v americkém zbrojním úsilí druhé světové války, kybernetika jako civilní podnik i buržoazní pavěda, transdisciplinární povaha kybernetiky, vznik cyberspeaku či vztah kybernetiky a živých organismů.

 

 


 

14.05.2012, PhDr. Jindřich Kabát

Psychologie komunismu

 

Přednáška vychází z loni vydané stejnojmenné knihy, která je především psychologickou publikací, jež na přístupné úrovni popisuje poprvé v novodobé historii hlavní znaky totality: psychologickou charakteristiku teroru, způsoby vyvolání strachu, poslušnost, konformitu, úzkost i přechod populace k různým formám přežívání v podmínkách totality. Zabývá se také rolí humoru, zachycuje hledání situačních klíčů, vyrovnávání se se svědomím, nalhávání si pravdy, obranné reakce, ale i zoufalství, stres a následky. Kniha popisuje jednotlivé oblasti života z hlediska psychologie - ekonomiku, armádu, zdravotnictví a sociální služby, zemědělství, atp. Shrnuje a analyzuje mechanismy vzniku oportunismu, korupce a šedé zóny, ještě v dobách tzv. pragmatického obdobíkomunismu.

 

 


 

16.04.2012, Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Univerzita jako firma?

 

Změny vysokoškolského vzdělávání, před kterými dnes stojíme, byly založeny v politice neoliberálního způsobu vládnutí již v 80. letech. Jejich ideologickým východiskem je teorie lidského kapitálu a New Public Management. Základní trendy této transformace však mají nejen negativní, ale i pozitivní efekt (např. masifikace s evidentními negativními efekty je současně v historii nebývalou demokratizací VŠ vzdělávání a celkově zvedá úroveń vzdělanosti populace). Je možné udržet pozitivní a negativní efekty tohoto vývoje v rovnováze?

 

 


 

2.04.2012, PhDr. Jaroslav Sýkora

Kosmický výzkum v lidské sféře. Situace v ČR za poslední dvě desetiletí.

 

Česká, resp. Československá, republika operovala v minulosti velmi úspěšně v oblasti problematiky zátěže, odolnosti a výkonnosti člověka, v oblasti biologické, medicínské, psychologické a psychosociální, ve prospěch kosmického výzkumu. Po zásadních změnách ve světě v roce 1989 došlo k radikálnímu přeskupení kooperačních zájmů, k novému rozdělení sfér možných spoluprací, což nepříznivě ovlivnilo výzkumnou efektivitu ČR. Výzkumné práce v oblasti zájmů o člověka a lidskou skupinu se přece jen úplně nezastavily. Přednáška bude věnována především dvěma klíčovým projektům v rozpětí zmíněných dvaceti let - českému (s mezinárodní účastí) mezioborovému experimentu ŠTOLA-88 a nyní mezinárodnímu MARS-500, i doplňkovým experimentům -analogovým studiím situací člověka v beztížném stavu a v přetížení. Nebudou opomenuty ani příklady pokusů o koexistenci s animálními modely.

 

 


 

 

19.03.2012, prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.

Alan Turing

 

Alan Turing, od jehož narození letos uplyne sto let, se do historie 20. století zapsal hned několikrát. Před druhou světovou válkou se spolu s Gödelem a Tarskim podílel na sérii překvapivých negativních matematických výsledků, které vyvolaly převrat v matematické logice. Za druhé světové války se jako člen týmu britských kryptoanalytiků podílel na rozluštění šifry německého námořnictva, čím výrazně přispěl k vítězství spojenců v této válce. Po válce se účastnil pionýrských výzkumů vedoucích ke konstrukci prvních univerzálních počítačů, a přitom také nastolil mnohé filosofické otázky, které vyvstávají v souvislosti s myšlenkou umělé inteligence. Po tom všem skončil odsouzen jako "úchyl".

 

 


 

5.03.2012, Ing. arch. Jan Rampich

22 let svobody a rodinný dům

 

Doba od sametové revoluce změnila u nás opravdu všechno, rodinný dům jako typologický druh není zajisté výjimkou. Jakých změn doznal ve srovnání s érou tzv. reálného socialismu? Jaké typy rodinného domu povstaly a lze nějakou, alespoň nesystematickou typologii v záplavě současné produkce rodinných domů vůbec vysledovat? Jak vypadají nové požadavky na bydlení? Úspěchy i lapsy čerstvě minulého vývoje a také představení autorovy nové knihy Rodinný dům ze všech stran (Grada, 2011)v lehce zábavném duchu.

 

 


 

20.02.2012, Mgr. Zuzana M. Kostićová, Ph. D.

Kolaps starých Mayů

 

Mnoho se toho namluví o záhadném pádu a zániku mayské civilizace. Ale jaké byly jeho příčiny? V jakých komparativních souvislostech je třeba jej vidět? Vypovídají teorie o něm spíše o Mayích, nebo o nás samých? A, koneckonců, skutečně k takovému kolapsu došlo -nebo je to jen oblíbený mýtus?

 

 


 

12.12.2011, RNDr. Martin Setvák, CSc.

Soudobé meteorologické družice a jejich využití

 

Globální systém meteorologických družic; družice na geostacionární dráze, družice na kvasipolární dráze. Meteosat druhé generace (MSG), organizace EUMETSAT. Polární družice NOAA/POES, Metop, Aqua a Terra, NPP. Příjem a zpracování družicových dat v ČHMÚ ‒ historie a současnost. Ukázky různých typů snímků a zajímavých situací. Systém družic A-Train a pozorování konvektivních bouří.

 

 


 

 

21.11.2011, Ing. Luboš Smrčka, CSc.

Nový občanský zákoník - snaha o změnu paradigmat

 

Během let 2007‒2011 prošla světová ekonomika již dvěma finančními krizemi -první z nich byla krize bankovního systému v letech 2007‒2008, druhou je krize "veřejných dluhů" v letech 2009‒2011. Otázkou je, co bude nyní následovat? Lze předvídat pokračování problémů i v dalších letech, přičemž existují nesporně dostatečné důkazy o tom, že situace je vážná. Krize "veřejných dluhů" bude dlouhodobá, neboť objem těchto dluhů je natolik velký, že není možné spoléhat na jakékoliv i jenom relativně rychlé řešení. Následovat však bude krize třetí a je možné, že její dopady sociální i politické budou ještě podstatně vyšší než dopady krize "veřejného dluhu". Půjde o "krizi dluhů domácnosti", jaká se již projevila v souvislosti s hypotékami ve Spojených státech a ve Velké Británii a jaká se dostaví i do dalších vyspělých zemí, přičemž její síla bude značná a zasáhne nepoměrně rozsáhlejší vrstvy obyvatel, než kdykoliv v minulosti.

 

 


 

7.11.2011, Egon T. Lánský

Nový občanský zákoník - snaha o změnu paradigmat

 

Pojem "investigativní žurnalistika" se od 70. let rychle šíří napříč všemi sdělovacími prostředky. Nemá však být veškerá kvalitní žurnalistika postavena na pečlivě prošetřených zdrojích a srozumitelně předkládat čtenářům pravdivé nebo alespoň důvěryhodné materiály? Nebo snad nálepka "investigativní novinář" umožňuje těmto lidem porušovat zákony a společenské normy? A pokud ano, tak které či podle jakého klíče?

 

 

 


 

24.10.2011, prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

Nový občanský zákoník - snaha o změnu paradigmat

 

Občanský zákoník provází člověka celým jeho životem a zasahuje záležitosti člověka ještě před jeho narozením i dlouho po jeho smrti. Přednáška se zaměří na funkci soukromého práva a význam občanského zákoníku jako základního opěrného pilíře právní úpravy soukromých záležitostí. Poukáže na platný stav zákonné úpravy soukromého práva v České republice, na nejdůležitější navrhované změny sledované novým kodexem a na jeho myšlenkové zdroje. Přednášející poukáže na pozornost, kterou návrh věnuje respektu ke svobodě člověka a k jeho svobodně projevené vůli i ochraně slabší strany a zaměří se na hlavní oblasti, které se novým zákoníkem zamýšlí upravit ve vztahu k rodině, vlastnictví a smlouvám.

 

 

 


 

10.10.2011, MUDr. Věra Štruncová

Máme se obávat Lymeské borreliózy?

 

Lymeská borrelióza je jedním z onemocnění, u kterého je původce nemoci přenášený klíštětem. Jde o bakteriální zánět kůže, kloubů nebo nervové soustavy, který je dobře léčitelný antibiotiky. Většina onemocnění (70%) probíhá akutně jako stadium lokalizované infekce na kůži -erythema migrans. Asi 12% onemocnění se manifestuje jako neuroborrelióza, 12–15 % zánětem kloubů. Problematická je laboratorní diagnostika, založená na nepřímém průkazu původce sérologickými metodami -průkazu protilátek. Pro diagnózu je důležitá anamnéza, klinický obraz zánětu a průkaz specifických protilátek v krvi, mozkomíšním moku event. výpotku z kloubu. Léčba je antibiotická a závisí na klinické formě onemocnění. Jde o onemocnění s dobrou prognózou.

 

Patička