Přejít k obsahu


Optimalizace technologie DeSOx a DeNOx

Citace:
KOŽUSZNIK, V.., MUŽÁK, P.., PIVOVAR, P.., SEDLÁČEK, J.. Optimalizace technologie DeSOx a DeNOx. Technologická agentura České Republiky, 2019.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimization of DeSOx and DeNOx technologies
Rok vydání: 2019
Název zdroje: Technologická agentura České Republiky
Autoři: Vladislav Kožusznik , Pavel Mužák , Petr Pivovar , Ing. Jan Sedláček Ph.D.
Abstrakt CZ: Výsledek zahrnuje výstupy aktivit zaměřených na analýzu a návaznou optimalizaci technologických systémů orientovaných na snížení emisí síry a oxidů dusíku v teplárenských provozech Veolia Energie ČR, a.s. a Plzeňské teplárenské, a.s. V případě emisí síry (deSOx) byly řešeny provozované technologie obou subjektů, které využívají metodu mokré vypírky a polosuchou metodu. Výsledek zahrnuje popis výchozího stavu a provedené analýzy a jejich závěr. V případě polosuché metody pak i přehled řešených technologických opatření a jejich dopad na provozní parametry zařízení. Poslední část výsledku postihuje analýzu a optimalizaci emisí oxidů dusíku (deNOx) na konkrétním zdroji Plzeňské teplárenské, a.s. Zahrnuty jsou opět postřehy z realizace a výsledky úvodních měření na optimalizované technologii.
Abstrakt EN: The result includes outputs of activities focused on the analysis and subsequent optimization of technological systems aimed at reducing sulfur and nitrogen oxides emissions in heating plants of Veolia Energie ČR, a.s. and Plzeňská teplárenská, a.s. In the case of sulfur emissions (deSOx), the operated technologies of both entities using the wet scrubbing method and the semi-dry method were solved. The result includes a description of the baseline and analysis performed and their conclusion. In the case of the semi-dry method, there is an overview of the solved technological measures and their impact on the operational parameters of the equipment. The second part of the result deals with the analysis and optimization of nitrogen oxide (deNOx) emissions at a specific source of Plzeňská teplárenská, a.s. Also included are observations from the implementation and the results of initial measurements on optimized technology.
Klíčová slova

Zpět

Patička