Přejít k obsahu


Catalytic reduction of NO with CO over supported Fe-based catalysts

Citace:
GHOLAMI, F.. Catalytic reduction of NO with CO over supported Fe-based catalysts. In PING 2019 - Modern trends in material engineering. Plzeň: Fakulta strojní - RTI, 2019. s. 100. ISBN: 978-80-261-0879-5 , ISSN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Catalytic reduction of NO with CO over supported Fe-based catalysts
Rok vydání: 2019
Místo konání: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Název zdroje: Fakulta strojní - RTI
Autoři: Fatemeh Gholami
Abstrakt CZ: Předmětem studie je katalytická aktivita vzorků v sérii La-Fe na nosiči z aktivovaného uhlíku sledovaná jako selektivní katalytická redukce NO s využitím CO. Zvýšením množství La způsobilo zvýšení poměru iontů Fe2+/Fe3+. Z výsledků je zřejmé, že zvýšení množství La vede k efektivní katalytické reakci způsobené vzájemným působením povrchových kyslíkových vakancí a množstvím Fe2+ v aktivovaném uhlíku. Díky vysoké katalytické efektivitě MnOx, konverze NOx na katalytickém materiálu typu Mn@La3-Fe1/AC dosáhla 92,67% bez přítomnosti kyslíku a za teploty 400°C. Katalytický materiál obsahující mangan na bázi La3-Fe1/AC dosáhl maximální konverze 93,8% za přítomnosti 10% kyslíku a za teploty 400°C. Pokud byly jako nosič využity uhlíkové nanotrubičky, katalytická aktivita takového materiálu (Mn@La3- Fe1/CNT) překonala ostatní vzorky díky vysokému poměru Fe2+/Fe3+, což bylo potvrzeno rentgenovou fotoelektronovou spektroskopií. Vlastnosti manganových iontů Mn3+ a Mn4+ mohou dále ovlivnit výskyt povrchových kyslíkových vakancí a tím ještě umocnit katalytické vlastnosti.
Abstrakt EN: The catalytic activity of a series of La-Fe catalysts supported on activated carbon was studied for selective catalytic reduction of NO by CO. Increasing the amount of La in the catalyst structure causes an increase in the Fe2+/Fe3+ ratio. The results showed that by increasing the La amount in catalysts, the catalytic activity of the AC-supported catalysts was enhanced because of the synergistic interactions between surface oxygen vacancies and Fe2+ species in the ACsupported catalysts. Due to the high catalytic performance of MnOx, the NOx conversion of Mn@La3-Fe1/AC catalyst was improved to 92.67% at the absence of oxygen at 400 °C. The Mn promoted La3-Fe1/AC catalyst showed the highest NOx conversion of 93.8% at 400 °C in the presence of 10% excess oxygen. Compared with other prepared catalysts, the Mn@La3-Fe1/CNT catalyst showed the highest activity due to the higher Fe2+/Fe3+, which confirmed by XPS analysis. The double exchange behavior of Mn3+ and Mn4+ can increase the number of SOV and increase catalytic redox properties.
Klíčová slova

Zpět

Patička