Přejít k obsahu


Hodnocení velikosti subzrn oceli P92 po krátkodobém žíhání a zkouškách tečení

Citace:
JANDOVÁ, D.., NOVÁČEK, P.. Hodnocení velikosti subzrn oceli P92 po krátkodobém žíhání a zkouškách tečení. UJP PRAHA a.s., 2019.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation of P92 steel subgrain size after short-time annealing and creep testing
Rok vydání: 2019
Název zdroje: UJP PRAHA a.s.
Autoři: doc. RNDr. Dagmar Jandová Ph.D. , Bc. Petr Nováček
Abstrakt CZ: Velikost subzrn byla hodnocena v oceli P92 po obvyklém tepelném zpracování, po následném krátkodobém žíhání při teplotě 650 °C a po zkouškách tečení do lomu při 600 °C a 650 °C. Hodnocení bylo provedeno na snímcích odražených elektronů v řádkovacím elektronovém mikroskopu při využití programu obrazové analýzy. Byly měřeny plochy subzrn, ekvivalentní průměry, šířky a délky subzrn. Výsledky byly statisticky vyhodnoceny a sestrojeny histogramy počtu částic v závislosti na hodnotách měřených veličin. Bylo prokázáno, subzrna jen mírně rostou během žíhání po dobu 500 h a 5 000 h, zatímco se významně uplatňují precipitační procesy. K výraznému růstu subzrn dochází při tečení, zejména při 650 °C.
Abstrakt EN: Subgrain size was evaluated in P92 steel after usual heat treatment, following short-term annealing at 650 ° C and creep testing at 600 ° C and 650 ° C. The evaluation was performed using scanning electron microscopy. The scattered electron micrographs were processed and analysed using image analysis software. Subgrain areas, equivalent diameters, widths and lengths of subgrains were measured. The results were statistically evaluated and histograms of particle frequency were plotted against the measured quantities. It has been shown that the subgrains only slightly grow during annealing for 500 h and 5 000 h, while there is significant precipitation of secondary phases. Significant growth of subgrains occurs during creep, especially at 650 ° C.
Klíčová slova

Zpět

Patička