Přejít k obsahu


Analýza tepelně optických vlastností materiálů obsahujících účinnou složku specificky vyrobených skleněných kuliček termovizními srovnávacími metodami

Citace:
VESELÝ, Z.., HONNER, M.. Analýza tepelně optických vlastností materiálů obsahujících účinnou složku specificky vyrobených skleněných kuliček termovizními srovnávacími metodami. COMDES CZ s.r.o., 2019.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of the thermally optical properties of materials containing the active component of specifically manufactured hollow glass microspheres by thermographic comparative methods
Rok vydání: 2019
Název zdroje: COMDES CZ s.r.o.
Autoři: Ing. Zdeněk Veselý Ph.D. , doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Analýza vlastností probíhá na již vyvinutých metodách využívajících termovizní kamery a vyhodnocovacího software. Tyto metody jsou upraveny na vzorky dodávané klientem. Měření jsou založena na kontaktním (přenos tepla vedením) nebo bezkontaktním (přenos tepla radiací) ohřevu etalonu a vzorků dodaných klientem a bezkontaktním měřením povrchové teploty termovizní kamerou. Jsou vyrobeny etalony tvořené standardními zateplovacími či jinými stavebními materiály. Vyhodnocení spočívají ve srovnání tepelně optických vlastností na materiálu etalonu a materiálu klientem dodaných vzorků. V rámci metody testování tepelně izolačních schopností jsou vyhodnocována srovnání vlivu tepelné vodivosti a v rámci metody testování radiačních tepelných ztrát jsou vyhodnocována srovnání kombinovaného vlivu tepelné vodivosti a emisivity vyjadřující přenos tepla vedením uvnitř vzorku a jeho chladnutí radiací. Vše je prováděno na materiálu etalonu a materiálu klientem dodaných vzorků na bázi blíže nespecifikovaného pojiva ve formě nátěru.
Abstrakt EN: The properties analysis is based on already developed methods using infrared cameras and evaluation software. These methods are modified to the samples supplied by the client. The measurements are based on contact (heat transfer by conduction) or non-contact (heat transfer by radiation) heating of the standard and samples supplied by the client and non-contac measurement of surface temperature by infrared camera. The etalon samples are made from standard insulation or other building materials. The evaluation is based on the comparison of thermally optical properties of etalon materials and the materials supplied by the client. Within the method of testing thermal insulation capability, the comparison of the effect of thermal conductivity is evaluated. Within the method of testing radiation heat losses, the comparison of combined effect of thermal conductivity and emissivity expressing conduction heat transfer inside the sample and sample cooling by radiation. Analysis are performed on the etalon material and material supplied by the client on the basis of non-specified binder in the form of paint.
Klíčová slova

Zpět

Patička