Přejít k obsahu


Odhad tloušťky barvy pomocí pulzní termografie

Citace:
MUZIKA, L., ŠVANTNER, M. Odhad tloušťky barvy pomocí pulzní termografie. In Defektoskopie 2019. Brno: ČNDT z.s., FSI, VUT v Brně, 2019. s. 93-98. ISBN: 978-80-214-5799-7 , ISSN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Paint thickness estimation based on pulse thermography
Rok vydání: 2019
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: ČNDT z.s., FSI, VUT v Brně
Autoři: Ing. Lukáš Muzika , Ing. Michal Švantner Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje rychlé plošné měření tloušťky barvy pomocí pulzní termografie. Vzorky z AISI 304 nastříkané černou barvou byly vybuzeny flash lampou pomocí jednoho krátkého pulzu (několik ms) a teplotní odezva byla snímána IR kamerou. Data byla zpracována pomocí rychlé Fourierovy transformace pro získání fázové odezvy. Rozdíly ve fázi korespondovaly s rozdíly v tloušťce barvy. Byla nalezena závislost v podobě kalibrační křivky mezi hodnotami fáze a tloušťkou. Tloušťka odhadnutá přes tuto kalibrační křivku se lišila od změřené tloušťky pomocí standardního tloušťkoměru pro rozsah tlouštěk barvy 40 ? 80 ?m maximálně o 10 %. Výhody, nevýhody a omezení představené techniky jsou diskutovány v příspěvku.
Abstrakt EN: The paper describes a fast areal measurement of paint thickness using pulse thermography. AISI 304 samples sprayed with a black paint were excited by a flash lamp using one short pulse (several ms) and the temperature response was recorded by an IR camera. The data was processed using a fast Fourier transform to obtain phase angles. The differences in the phases corresponded to the differences in paint thickness. A dependency was found in the form of a calibration curve between phase values and thickness. The thickness estimated over this calibration curve differed maximally by 10 % from the measured thickness using a standard thickness meter for the thickness range 40-80 ?m. Advantages, disadvantages and limitations of the presented technique are discussed in the paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička