Přejít k obsahu


Porous geopolymers: processing routes and properties

Citace:
KOVÁŘÍK, T., HÁJEK, J. Porous geopolymers: processing routes and properties. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2019. s. NESTRÁNKOVÁNO. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1757-8981
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Porous geopolymers: processing routes and properties
Rok vydání: 2019
Místo konání: Miskolc-Lillafured
Název zdroje: IOP Publishing Ltd.
Autoři: Ing. Tomáš Kovářík Ph.D. , Bc. Jiří Hájek
Abstrakt CZ: Keramika s porézní buněčnou strukturou představuje specifickou třídu materiálů obsahující vysokou úroveň pórovitosti (vyšší než 60 objemových %), které se vyznačují trojrozměrným uspořádáním otevřených a / nebo uzavřených buněk. Díky své struktuře vykazuje keramika s otevřenou pórovitostí jedinečnou kombinaci vlastností, jako je nízká hustota, nízká tepelná vodivost, nízkou hmotnost, vysoká propustnost, vysoká odolnost vůči tepelným nárazům a vysokou specifickou povrchovou plochu, což ji činí velmi atraktivní pro různé technické aplikace. Porézní geopolymery vykazují zajímavé vlastnosti v oblasti porézních anorganických materiálů a to díky jedinečné kombinaci dobré tepelné stability a mechanických vlastností. Zajímavým technologickým znakem je to, že jejich kinetika tuhnutí je snadno nastavitelná a díky chemickému složení na bázi keramiky vykazují velmi dobrou stabilitu při zvýšených teplotách. Metody používané pro výrobu porézních geopolymerů lze rozdělit podle technologických přístupů. Bylo zkoumáno mnoho přístupů, jak připravit porézní houby nebo pěny z geopolymerních systémů jako jsou: plynná metoda, rychlé tuhnutí, napěňování, vymrazování anebo jejich kombinace. Pokud jde o makro/mikrostrukturu buněk, může být příprava silně ovlivněna různými charakteristikami, jako jsou: chemické složení, reologické vlastnosti hmot, kinetika tvorby pórů a teplota vytvrzení. Tato studie představuje technologické metody přípravy porézních geopolymerů s ohledem na typy porézních materiálů a experimentální výsledky v této oblasti.
Abstrakt EN: Cellular ceramics constitute a specific class of materials containing a high level of porosity, greater than 60 vol%, which are characterized by the presence of three-dimensionally arranged open and/or closed cells. Because of their structure, cellular ceramics exhibit a unique combination of properties such as low density, low thermal conductivity, low thermal mass, high permeability, high thermal shock resistance and high specific surface area, making them essential for various engineering application. Nowadays, porous geopolymers have been the focus of promising research in the field of porous inorganic materials because of their unique combination of good thermal stability and excellent mechanical properties. An interesting technological feature is that their solidification kinetics is easily adjustable and thanks to ceramic-like structure they have significant structural stability at elevated temperatures. The processing methods used for the fabrication of porous geopolymers can be divided into various approaches. Many methods have been explored to synthesize reproducible porous sponges or foams from geopolymer systems, such as gaseous method, rapid solidification, foaming, freeze-casting and/or combination of them. Concerning the macro/micro-structure of cells, the processing can be strongly influenced by various characteristics as a chemical composition, rheological behaviour of the slurries, kinetics of pore formation and hardening behaviour. This study presents methods of processing and manufacturing approaches with respect to types of porous materials and experimental results in this field.
Klíčová slova

Zpět

Patička