Přejít k obsahu


Thermographic method for fatigue limit determination at cyclic loading - measurement procedure overview and validation

Citace:
TESAŘ, J., ŠVANTNER, M., SKÁLA, J., HONNEROVÁ, P., NOVÁK, M. Thermographic method for fatigue limit determination at cyclic loading - measurement procedure overview and validation. In Metal 2019. Ostrava: Tanger Ltd., 2019. s. NESTRÁNKOVÁNO. ISBN: 978-80-87294-91-8 , ISSN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Thermographic method for fatigue limit determination at cyclic loading - measurement procedure overview and validation
Rok vydání: 2019
Místo konání: Brno
Název zdroje: Tanger Ltd.
Autoři: Ing. Jiří Tesař Ph.D. , Ing. Michal Švantner Ph.D. , Ing. Jiří Skála Ph.D. , Ing. Petra Honnerová Ph.D. , Mgr. Matyáš Novák
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o termografické metodě pro stanovení meze únavy cyklicky namáhaného vzorku. Infračervená termografie je bezkontaktní metodou měření teploty. Kvantitativní a vysoce přesné termografické měření vyžaduje znalost optických vlastností povrchu měřeného vzorku. Za tímto účelem jsou často používány termografické barvy s vysokou emisivitou. Tyto barvy by také měly splňovat další požadavky na mechanické vlastnosti, když jsou používány při cyklických zatěžovacích testech. V příspěvku jsou prezentovány výsledky testování několika termografických vysoce emisivních barev. Známé metody testování meze únavy byly ověřeny a vylepšeny v průběhu našeho výzkumu. Nový 2D přístup k termografickému vyhodnocení meze únavy zlepšuje vizualizaci porušení testované součásti. Byly provedeny experimenty s různými vzorky za použití různých zatěžovacích frekvencí a různých koeficientů nesymetrie zatěžovací síly k ověření testování únavy termografickou metodou. V příspěvku jsou představeny výsledky těchto validačních testů a postup pro automatické online vyhodnocení meze únavy termografickým měřením.
Abstrakt EN: The contribution deals with a thermographic method for a determination of fatigue limit of a cyclically loaded sample.Infrared thermography is a method for a noncontact temperature measurement. Quantitative and high accuracy thermographic measurement requires a knowledge of optical properties of the measured sample surface. Thermographic paints with high emissivity are often used for these purposes. These paints also should fulfil additional requirements on mechanical loading properties if they are used for cyclic loading tests. Results of several thermographic high-emissivity paints testing are presented. Known fatigue limit testing methods were verified and improved in terms of our research. A novel 2D approach to the thermographic fatigue limit evaluation improves a visualization of the tested part violation. Experiments with different samples, using different loading frequencies and different coefficient of loading force asymmetry were performed to validate the thermographic fatigue testing method. The results of these validation tests and a procedure for an automatic online evaluation of fatigue limit thermographic measurement are introduced.
Klíčová slova

Zpět

Patička