Přejít k obsahu


The histological microstructure and in vitro mechanical properties of pregnant and postmenopausal ewe perineal body

Citace:
KOCHOVÁ, P. ., HYMPÁNOVÁ, L. ., RYNKEVIC, R. ., CIMRMAN, R. ., TONAR, Z. ., DEPREST, J. ., KALIŠ, V. . The histological microstructure and in vitro mechanical properties of pregnant and postmenopausal ewe perineal body. MENOPAUSE-THE JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN MENOPAUSE SOCIETY, 2019, roč. 26, č. 11, s. 1289-1301. ISSN: 1072-3714
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The histological microstructure and in vitro mechanical properties of pregnant and postmenopausal ewe perineal body
Rok vydání: 2019
Autoři: Ing. Petra Kochová Ph.D. , Lucie Hympánová , Rita Rynkevic , Ing. Robert Cimrman Ph.D. , prof. MUDr. et Mgr. Zbyněk Tonar Ph.D. , Jan Deprest , Vladimír Kališ
Abstrakt CZ: Téma: Mechanické vlastnosti a mikrostruktura perinea jsou důležité pro vylepšení počítačových modelů orgánů pánevního dna. Stanovili jsme mechanické parametry a objemové podíly perinea ovcí. Metody: 39 vzorků odebraných ze 13 těhotných ovcí (plemeno swifter) po porodu sekcí (věk 2 roky, váha 61.2 ? 6.2 kg (střední hodnota ? standardní odchylka)) a 24 vzorků odebraných z 8 postmenopauzálních ovcí (plemeno swifter) 150 dní po ovariektomii (věk 7 let, váha 58,6 ? 4,6 kg) bylo zatíženo jednoosým tahem za účelem stanovení Youngovo modulů pružnosti v oblasti malých (E0) a velkých (E1) deformací, mezního napětí a mezní deformace. Sousedních 63 vzorků bylo histologicky zpracováno za účelem stanovení objemových podílů hladkých a příčně pruhovaných svalů, tukové tkáně, elastinu a kolagenu typu I použitím stereologické bodové testovací mřížky. Porovnali jsme strukturní a mechanické rozdíly podél perinea a mezi skupinami těhotných a postmenopauzalních ovcí. Výsledky: Perineum těhotných/postmenopauzálních ovcí bylo tvořeno: hladkými svaly (12/14%; medián), příčně pruhovanými svaly (12/16%), kolagenem (10/23%), elastinem (8/7%) a tukovými buňkami (6/6%). E0 byl 37/11 kPa (medián), E1 byl 0.97/1.04 MPa, mezní napětí bylo 0.55/0.59 MPa a mezní deformace byla 0.90/0.87 pro skupinu těhotných/postmenopauzálních ovcí. Perineum vykazovalo mechanickou i strukturní stabilitu v podélném směru. Těhotné ovce měly větší množství příčně pruhovaného svalstva, vyšší E0 a menší množství kolagenu v porovnání s postmenopauzálními ovcemi. Výsledky: Data mohou být použita jako vstupy pro modely simulující vaginální porod, propad pánevního dna nebo dysfukci pánevního dna.
Abstrakt EN: Objective: The mechanical properties and microstructure of the perineal body are important for the improvement of numerical models of pelvic organs. We determined the mechanical parameters and volume fractions of the ewe perineal body as an animal model. Methods: The 39 specimens of 13 pregnant swifter ewes delivering by cesarean section (aged 2 years, weight 61.2 ? 6.2 kg (mean ? standard deviation)) and 24 specimens of 8 postmenopausal swifter ewes 150 days after surgical ovariectomy (aged 7 years, 58.6 ? 4.6 kg) were loaded uniaxially to determine Young's moduli of elasticity in the small (E0) and large (E1) deformation regions, and ultimate stresses and strains. The 63 adjacent tissue samples were processed histologically to assess volume fractions of smooth and skeletal muscle, adipose cells, elastin, and type I collagen using a stereological point testing grid. We compared the structural and mechanical differences along the ewe perineal body, and between pregnant and postmenopausal groups. Results: The pregnant/postmenopausal perineal body was composed of smooth muscle (12/14%; median), skeletal muscle (12/16%), collagen (10/23%), elastin (8/7%), and adipose cells (6/6%). The E0 was 37/11 kPa (median), E1 was 0.97/1.04 MPa, ultimate stress was 0.55/0.59 MPa, and ultimate strain was 0.90/0.87 for pregnant/postmenopausal perineal body. The perineal body showed a structural and mechanical stability across the sites. The pregnant ewes had a higher amount of skeletal muscle, higher E0, and a less amount of collagen when compared with postmenopausal ewes. Conclusions: The data can be used as input for models simulating vaginal delivery, pelvic floor prolapsed, or dysfunction.
Klíčová slova

Zpět

Patička