Přejít k obsahu


Elastic and optoelectronic properties of CaTa2O6 compounds: Cubic and orthorhombic phases

Citace:
SUBHAN, F., AZAM, S. A., KHAN, G., IRFAN, M. F., MUHAMMAD, S., AL-SEHEMI, A. G. M., NAQIB, S. H., KHENATA, R., KHAN, S. A., KITYK, I. V., AMIN, B. Elastic and optoelectronic properties of CaTa2O6 compounds: Cubic and orthorhombic phases. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2019, roč. 785, č. MAY 15 2019, s. 232-239. ISSN: 0925-8388
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Elastic and optoelectronic properties of CaTa2O6 compounds: Cubic and orthorhombic phases
Rok vydání: 2019
Autoři: Fazle Subhan , Sikander A. Azam , Gulzar Khan , Muhammad Faisal Irfan , Shabbir Muhammad , Abdullah Ghodran M. Al-Sehemi , S. H. Naqib , Rabah Khenata , Saleem Ayaz Khan MSc., Ph.D. , Iwan V. Kityk , Bin Amin
Abstrakt CZ: Použití první hustotu zásady funkční teorie (DFT) simulace, strukturální, elektronické, optické a elastické vlastnosti oxidu CaTa2O6 pro kubických a kosočtverečnými fází jsou studovány velmi přesným způsobem (FPLAPW) v GGA+U aproximace.Vypočtené parametry mřížky jsou v souladu s dostupnými experimentálními daty. Elektronické výpočty pásové struktury ukázaly, že mezery skupinu v CaTa2O6 rovny 3,08 eV a 4,40 eV pro krychlových a kosočtverečnými struktury, v daném pořadí. U obou fází hlavní optické vlastnosti, například, absorpční koeficient, dielektrická konstanta, funkce energetické ztráty, odrazivosti jsou vypočteny a podrobněji popsány ve spektrálním rozmezí 0-14 eV. Cubic a kosočtverečné fáze vykazují významně odlišné optické vlastnosti. Elektronické spojovací znaky CaTa2O6 s různými symetrií jsou zkoumány pomocí mapování rozložení hustoty náboje. Silné kovalentní vazby charakter dominuje v obou fázích CaTa2O6. Elastické vlastnosti CaTa2O6 pro kubických a kosočtverečnými fází jsou také zkoumány. Způsob napětí kmene se použije pro stanovení elastických konstant v obou fázích. Převážná modul, modul pružnosti ve smyku, Youngův modul, spolu s důležitými elastické anizotropie faktorů a Poissonova poměru jsou studovány v detailu.
Abstrakt EN: Using first principles density functional theory (DFT) simulations, the structural, electronic, optical and elastic properties of CaTa2O6 oxide for cubic and orthorhombic phases are studied by highly accurate (FPLAPW) method within the GGA+U approximation. The calculated lattice parameters are consistent with available experimental data. The electronic band structure calculations have shown that the band gaps in CaTa2O6 are equal to 3.08 eV and 4.40 eV for the cubic and orthorhombic structures, respectively. For both the phases the main optical properties, e.g., absorption coefficient, dielectric constant, energy loss function, reflectivity are calculated and discussed in detail in the spectral range 0-14 eV. Cubic and orthorhombic phases exhibit significantly different optical characteristics. The electronic bonding characters of CaTa2O6 with different symmetries are explored via charge density distribution mapping. Strong covalent bonding character dominates in both the phases of CaTa2O6. Elastic properties of CaTa2O6 for cubic and orthorhombic phases are also investigated. The stress strain method is used for the determination of elastic constants in both the phases. The bulk modulus, shear modulus, Young's modulus, along with the important elastic anisotropy factors and Poisson's ratio are studied in detail.
Klíčová slova

Zpět

Patička