Přejít k obsahu

pr_msmt_2E08042

Výzkum a příprava metodiky umožňující zapojovat studenty do výzkumu a vývoje v oblasti nových technologií a tím je motivovat pro studium technických oborů a vědeckovýzkumnou kariéru

MŠMT 2E08042

WWW:

www.ums.zcu.cz

Doba řešení:

3/2008 - 12/2009

Řešitelé:

Miroslav HOLEČEK
Mezioborové aktivity ZČU

Pracovníci:

Miroslava BYSTŘICKÁ
Tomáš DANĚK
Jaroslav FIALA
Michal V. HANZELÍN
Jindřich KŇOUREK
Konáš Petr
Křenek Vladimír
Vopěnka Petr
Šesták Jaroslav

Popis:

Oddělení Mezioborových aktivit a NTC v současnosti realizuje projekt financovaný Národním programem výzkumu, jehož cíle je výzkum nových možností cílené motivace studentů pro studium technických oborů a zapojení do výzkumu v nich, zejména v oblasti nových technologií. Jeho náplní je detailní vyhotovení, popis, testování a realizace metody, v jejímž rámci jsou studenti nejprve populární (avšak vysoce kvalifikovanou) formou seznámeni se současnými trendy ve vývoji vědy a výzkumu a pak je jim umožněno se přímo podílet na řešení konkrétních úkolů pro výzkum nových technologií.
Výzkumná část projektu je realizována profesionálním sociologickým výzkumem, který monitoruje úspěšnost metody pomocí standardních sociologických metod.
Přínosy projektu:
1. Nastartování procesu efektivní plynulé spolupráce se středními školami, v níž jsou studenti informováni o možnosti podílet se na projektech výzkumného centra Západočeské univerzity Nové technologie (NTC) a vhodným působením motivování k aktivní účasti na těchto projektech. 2. Zmapování tohoto způsobu získávání zainteresovaných studentů ze sociologického hlediska, formulace obecných závěrů a testování hypotéz. Analýza problematických bodů takovéto činnosti, soupis zkušeností a popis metodiky. 3. Podchycení studentů na práci na konkrétní problematice již na střední škole dává velkou šanci pro výchovu mimořádně zainteresovaných, kvalitních vědeckých a vývojových pracovníků pro projekty VaV v perspektivních oblastech technicky a nových technologií. 4. Každý student, kterého práce na projektu VaV motivuje ke studiu odpovídajícího technického či přírodovědného oboru, je přínosem pro danou fakultu a již od počátku studia se může podílet na projektech VaV dané fakulty nebo přímo NTC. 5. Projekt je významným doplňkem cílených aktivit ZČU v Plzni vedoucích k podstatnému zvýšení informovanosti středoškolských studentů o obsahu, možnostech a perspektivách vysokoškolské výuky a uplatnění absolventů ZČU. Jedná se především o aktivity Poradenského centra a projekt Talent (ZČU+LF). Těžiště navrhovaného projektu je především v jeho jednoznačné orientaci na technické obory a na zapojení cílové skupiny do konkrétního řešení výzkumných úkolů pro komerční subjekty. Jedná se o identifikaci, popis a propagaci spolupráce mezi studenty, vzdělávacími institucemi a vyspělými firmami v regionu.

Patička