Přejít k obsahu

pr_msmt_1M06059

Progresivní technologie a systémy pro energetiku

MŠMT 1M06059

Doba řešení:

3/2006 - 12/2009

Řešitel:

ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Spoluřešitelé:

Západočeská univerzita v Plzni
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s
Technická univerzita v Liberci
Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Pracovníci:

Petr KOVAŘÍK
Michal KŮS
Richard MATAS
Štefan MORÁVKA
Jan SEDLÁČEK
Bohuslav TIKAL
Josef VOLDŘICH

Popis:

Spojením výzkumných týmů předních universit a výzkumných pracovišť z ČR byl vytvořen tým, schopný na špičkové úrovni řešit problémy související s plánovanou obnovou energetiky v ČR. Pozornost je věnována zvýšení účinnosti a potlačení negativních ekologických dopadů uhelných energetických bloků pracujících s přehřátou vodní parou i návrhu bloku s parou nadkritickou. Centrum se věnuje i výzkumu v oblasti perspektivních, netradičních a alternativních zdrojů s praktickým významem pro oblast energetiky. Propojením výzkumných týmů s předními průmyslovými podniky zajišťuje praktické využití poznatků získaných činností centra. Nedílnou součástí činnosti centra je i výchova nové generace odborníků pro celou oblast energetiky, kteří jsou vychováváni zejména z řad perspektivních studentů a doktorandů zúčastněných universit.
Výzkumná činnost ZČU Plzeň v souvislosti s programem centra PTSE navazuje na jeho dosavadní činnost a je orientována na několik základních směrů. Jedná se o další rozvoj numerických a experimentálních metod výzkumu orientovaných na průtočné části lopatkových strojů, na chladící a ventilační systém elektrárny a na dále na její elektrickou část, zejména řízení a regulaci, elektrické přístroje a silový transformátor. V oblasti lopatkových strojů se aplikují výsledky studia v oboru aeropružnostních vibrací lopatek, včetně řešení pevnostních výpočtů vibrací a dále optimalizace vstupní a výstupní části a lopatkování stroje s ohledem na požadované vysoké parametry. V oblasti chladícího a ventilačního systému je řešena problematika ventilátorů s vysokou účinností, nové metody přípravy chladící vody a možnosti čištění výstupních plynů (spalin). V oblasti elektrické části elektrárny se výzkumná činnost zaměřuje na optimalizaci částí systému regulace a řízení, optimalizaci volby, parametrů a konstrukce elektrických přístrojů a transformátoru z hlediska ekonomického a spolehlivostního, včetně řešení otázek spolehlivosti a údržby.

Patička