Přejít k obsahu

Řešené projekty


Výpočetní a experimentální design pokročilých materiálů s novými funkcionalitami (CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000358)

Hlavní řešitel: doc. Dr. Ján MINÁR
Doba řešení: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2022 Poskytovatel: MŠMT Finanční objem: 161 mil. Kč

Projekt je zaměřen na významné rozšíření spolupráce výzkumného týmu projektu CENTEM s předními mezinárodními vědeckými kapacitami a pracovišti a na materiální a personální vybavení nového výzkumného týmu. Nosným tématem nového výzkumného programu je experimentální a teoretické studium strukturních, elektrických, magnetických a spektroskopických vlastností nových technologicky perspektivních materiálů.

CENTEM+ (LO1402)

Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D.
Doba řešení: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2019 Poskytovatel: MŠMT Finanční objem: 134 mil. Kč

Navrhované Centrum nových materiálů a technologií (CENTEM) je regionální centrum zaměřené na materiálový výzkum a vývoj nových technologií založených na efektivním využití materiálů a vytváření materiálů nových. Jde zejména o progresivní neželezné materiály, jako jsou polymerní struktury, kompozitní a nanokompozitní materiály nebo speciální materiály na bázi křemíku.

Teoretická spektroskopie nových materiálů založena na kooperativním využiti více programů (LD15147)

Hlavní řešitel: Ing. Rostislav Medlín Ph.D.
Doba řešení: 1. 10. 2015 - 31.12.2017 Poskytovatel: MŠMT Finanční objem: 639 tis. Kč

Cílem je rozvíjet kooperativní využití více počítačových programů založených na různých metodách pro výpočty rentgenových a optických spekter pevných látek, s důrazem na polovodiče a izolanty s rozmanitými optickými, elektrickými a strukturními vlastnostmi.

Ukončené projekty


AMORF - Růst a analýza vlastností tenkých oxidických vrstev na bázi amorfního oxidu zinečnatého (7AMB12SK042)

Hlavní řešitel: Ing. Marie Netrvalová Ph.D.
Doba řešení: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2013 Poskytovatel: MŠMT Finanční objem: 100 ti. Kč

Cílem tohoto projektu bylo optimální propojení a využití experimentální infrastruktury a personálních kapacit spoluřešitelských pracovišť v oblasti přípravy a charakterizace tenkých vrstev, které jsou založené na bázi oxidů kovů. Projekt přispěl k prohloubení znalostí a doplnění chybějících údajů v oblasti stukturních a optických vlastností perspektivních polovodičových materiálech, kterými transparentní vodivé oxidy bezpochyby jsou.

CENTEM - Centrum nových technologií a materiálů (CZ.1.05/2.1.00/03.0088)

Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D.
Doba řešení: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2014 Poskytovatel: MŠMT Finanční objem: 324 mil. Kč

Centrum nových materiálů a technologií (CENTEM) je regionální centrum zaměřené na materiálový výzkum a vývoj nových technologií založených na efektivním využití materiálů a vytváření materiálů nových. Jde zejména o progresivní neželezné materiály, jako jsou polymerní struktury, kompozitní a nanokompozitní materiály nebo speciální materiály na bázi křemíku. Výzkum byl směrovaný k pokročilým inženýrským aplikacím zejména pro potřeby regionálních firem a transfer technologií.

Výzkum a vývoj zařízení a technologie nanouhlíkového prachu detonační metodou (FR-TI1/278)

Řešitel: Prof. RNDr. Jaroslav Fiala CSc.
Doba řešení: 1. 3.2009 – 31. 12. 2014 Poskytovatel: MPO Finanční objem: 2,45 mil. Kč

Návrh a vytvoření zařízení-pracoviště a technologický postup pro sériovou výrobu nanouhlíkového prachu (UDDG) detonační metodou a separace UDDG technologií za sucha.

Příprava a vlastnosti struktur kov/polymer (GA106/09/0125)

Řešitel: Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D.
Doba řešení: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2013 Poskytovatel: GA ČR Finanční objem: 1,7 mil. Kč

Interakce kovu s polymery byla studována komplementárními analytickými metodami na různých systémech kov-polymer a kov-polymer-kov. Tento výzkum byl zajímavý z fundamentálního i praktického hlediska, neboť takové struktury nacházejí široké využití od analytické chemie a elktroniky až po obalovou techniku. Vzorky byly připraveny naprašováním a vakuovým napařováním vrstev kovů Au, Ag, Pd a Pt o tloušťkách 10-100 nm na vybrané polymery PET, PMMA, PE a PTFE.

Rozvoj přístrojového vybavení laboratoří pro efektivní výuku nanotechnologií (C31_2009)

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D.
Doba řešení: 1. 1.2009 - 31.12.2009 Poskytovatel: MŠMT Finanční objem: 820 tis. Kč

Projekt podpořil pozitivní trend na VŠCHT, UJEP a ZČU, tj. významný rozvoj výzkumu a výuky v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů. Dotace byla z podstatné části určena na kompletaci laboratoře pro charakterizaci nanostruktur, umožňující její začlenění do výuky ve studijních programech obsahujících parite z oblasti nanověd.

Výzkum a vývoj nových konstrukčních řešení pro zvyšování účinnosti a spolehlivosti energetických zařízení použitím technologie žárového nástřiku (FT-TA5/072)

Řešitel: Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D.
Doba řešení: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2013 Poskytovatel: MPO Finanční objem: 800 tis. Kč

Základní a aplikovaný výzkum v oblasti zvyšování účinnosti a spolehlivosti energetických zařízení. Výzkum a vývoj nových postupů při vytváření nových povlaků, zajištující vytvoření podmínek, při kterých dochází k zvýšení výkonosti a spolehlivosti energetických komponent a soustrojí. Nové konstrukce utěsnování rotačních komponent energetických zařízení tzv. "obrusitelými (abradable) povlaky vytvářenými technologií žárového nástřiku a kompozitními povlaky, zajištující povrchovou ochranu a zlepšení fyzikálně mechanických vlastností částí energetických zařízení (turbínové lopatky, difuzory apod.) vystavených při provozu degradujícím podmínkám. Metodika pro testování depozičních parametrů, postupy pro hodnocení vlastností a stavu materiálu.

Aplikace sférické instrumentované indentace pro hodnocení pevnostních vlastností a houževnatosti konstrukčních materiálů-SPHER-IND (MEB 080869)

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D.
Doba řešení: 1. 1. 2004 – 12. 12. 2005 Poskytovatel: MŠMT Finanční objem: 95 tis. Kč

Vědeckým cílem projektu bylo získat teoretické poznatky a praktické zkušenosti pro zvládnutí postupu pro experimentální stanovení meze kluzu a zpevňovací křivky z malého objemu zkoušeného materiálu pomocí sférické indentace.

Zvýšení bezpečnosti jaderných elektráren při haváriích typu LOCA (2A-1TP1/037)

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D.
Doba řešení: 1. 11. 2006 – 31. 12. 2011 Poskytovatel: MPO Finanční objem: 26 mil. Kč

Hlavním cílem projektu bylo vypracovat podklady pro zpřesnění alternativního oxidačního kriteria K zajišťujícího, že nedojde k havárii typu LOCA u jaderných reaktorů. Tento problém se jevil jako klíčový a dosud plně neověřený ani na výzkumných pracovištích USA, Japonska a Ruska.

Materiály a komponenty pro ochranu životního prostředí (1M06031)

Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D.
Doba řešení: 1. 3. 2006 – 31. 12. 2011 Poskytovatel: MŠMT Finanční objem: 179 mil. Kč

Hlavním cílem projektu byl vývoj metod, technologií a materiálů, které budou sloužit k významnému omezení znečišťování životního prostředí, které nabývá hrozivých rozměrů s velmi nepříjemnými globálními dopady. Jedná se především o omezení exhalací produkovaných automobily a o exhalace vznikající při výrobě elektrické energie spalováním fosilních a tekutých paliv. Byly vyvinuty technologie, materiály a komponenty zařízení, které velice účinně sníží škodlivé exhalace produkované automobilovými vozidly do ovzduší a také byly vyvinuty zejména technologie a materiály, které budou sloužit k zvýšení efektivity přeměny sluneční energie na energii elektrickou a to jak pomocí fotovoltatických článků tak i větrných elektráren.

SLC-Sustainable Production Technologies of Emission reduced Light weight Car Concepts (FP6-516465)

Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D.
Doba řešení: 1. 2. 2005 - 31.07.2009 Poskytovatel: 6.RP Finanční objem: 2,9 mil. Kč

V rámci projektu SLC (SuperLightCar) provedena charakterizace speciálních materiálů a vzorků kloubů krystalografickou a rastrovací elektronovou mikroskopií. Cílem byla identifikace poruch na součástích kloubních spojů a zjištění důvodů pro jejich selhání. Materiály a vzorky spoje byly charakterizovány jak před, tak po testech. Výstupy poskytovaly zpětnou vazbu pro vývoj výrobních procesů.

01.02.2005 - 31.07.2009

Tvorba a význam gelových podílů v korozní vrstvě zirkoniových povlaků jako první ochrany jaderného paliva v JE (GA106/04/0043)

Spoluřešitel: Doc. Ing. Olga Bláhová Ph.D.
Doba řešení: 1. 1.2004 - 31.12.2006 Poskytovatel: GA ČR Finanční objem: 543 tis. Kč

Jako materiál pro povlakovou trubku palivového elementu v jaderném reaktoru jsou používány slitiny zirkonia, přičemž mechanismus koroze je ovlivněn jednak použitou slitinou, jednak korozním prostředím, jemuž je slitina vystavena. Byl vysloven předpoklad, že prostředí vody, která při teplotě 360 °C má charakter kondenzované fáze, vede ke vzniku hydratovaného oxidu gelového charakteru, zatímco prostředí páry, která se při teplotě 450 °C chová jako plyn, nikoliv. Grantový projekt byl zaměřen a) na rozlišení vlivu expozičních prostředí na korozi povlakové trubky jaderného paliva v reaktoru, b) na identifikaci přechodové formy hydratovaného oxidu zirkoničitého gelového charakteru v prostředí reaktoru, kdy gelová forma ovlivňuje rozsah porézního systému a rozměry transportních cest a tím i přísun vody do rozhraní kov / korozní vrstva ovlivňující kinetiku koroze a tloušťku oxidické vrstvy, c) na popis fyzikálních a fyzikálně chemických vlastností charakterizujících rozdílné strukturní formy korozní vrstvy oxidu zirkoničitého.

Nové technologie Výzkumné centrum v Západočeském regionu (LN00B084)

Hlavní řešitel: Prof. Ing. Josef Rosenberg DrSc.
Doba řešení: 1. 7.2000 - 31.12.2004 Poskytovatel: MŠMT Finanční objem: 155 mil. Kč

Byly vytvářeny a rozvíjeny metody zabývající se počítačovým modelováním a měřením procesů porušování konstrukčních prvků, termomechanických, dynamických a biomechanických procesů a modelováním materiálů se složitou vnitřní strukturou. Dále byly rozvíjeny metody interakce elektrických polí s proudícím médiem s cílem vytvoření standardů v mezinárodních organizacích IEC a CIGRE a metody popisující interakce proudících tekutin s pružnými tělesy a tekutinově zavazbenými soustavami. Projekt zahrnuje rovněž tématiku zpracování a přenosu signálu v technických systémech a v medicíně, rozpoznávání signálů a objektů, počítačové simulace elektrických systémů a jejich realizace s využitím nejmodernějších elektronických technologií.

Patička